ЗА НАС

Еднолично дружество с ограничена отговорност „Център за управление на отпадъци“ ЕООД гр. Свищов /предишно наименование „Комунално строителство и поддръжка“ гр. Свищов/ е универсален правоприемник на „ВиК – Свищов“ ЕАД. Едноличен собственик на капитала е Община Свищов. Дружеството се представлява от д-р Димчо Шопов - Управител.

Предмет на дейност:

Изграждане и опериране на площадки за събиране, временно съхранение и оползотворяване на строителни отпадъци, организиране на площадки за претоварване на битови отпадъци, зелена маса и клони за територията на община Свищов, транспортиране на отпадъци /неопасни/, както и други дейности, незабранени от закона.

НАШАТА ДЕЙНОСТ

Дружеството оперира с физически и юридически лица и извършва следните дейности:

 • Предоставяне на контейнери за строителни отпадъци и зелена маса;
 • Събиране и извозване на отпадъци от строителство и разрушаване и зелена маса;
 • Временно съхранение на строителни отпадъци и зелена маса;
 • Третиране и оползотворяване на строителни отпадъци;
 • Предоставяне на рециклирани строителни отпадъци за повторна употреба, които могат да се използват при изграждане и ремонт на пътна инфраструктура или обратно насипване.

Ние разполагаме с:

 • Площадка за временно съхранение и третиране на строителни отпадъци, зелена маса и клони, намираща се в местност „Манастирски трап“ – Свищов, с обща площ от 25 802 кв.м.;
 • Шредер Arjes IMPAKTOR 250 evo за раздробяване на строителни отпадъци и зелена маса;
 • Булдозер за прибутване на земна маса и оформяне на купчините депониран строителен отпадък;
 • Челен товарач за захранване на трошачната машина с материал;
 • Кантар за претегляне на входящите потоци отпадъци и изходящите потоци рециклирани материали за повторна употреба;
 • Подвижен контейнер за смесени строителни отпадъци от жилищни и нежилищни ремонти;
 • Багер с хидравличен чук, гафер и кофа

КЪДЕ СМЕ НИЕ

„Център за управление на отпадъци“ ЕООД
5250 Свищов, обл. Велико Търново
ул. "Хемус", №41, етаж 2
Телефон за връзка: +359 882 45 46 75
Електронна поща: cuo@svishtov.com

ЕИК по Булстат: BG 204 704 655

Банкови сметки:
ОБЩИНСКА БАНКА
IBAN: BG54 SOMB 913 010 651 106 01
BIC: SOMBBGSF

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
IBAN: BG12 UNCR 7000 1524 5406 09
BIC: UNCRBFSF