ВиК - Свищов - Обществени поръчки
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА > Предходни публикации
Публикациите преди 1-ви октомври 2014 г.

   31 октомври 2014 г.     ХРОНОЛОГИЯ
на извършени плащания за м. октомври 2014 г.

Обобщена информация за извършените плащания за месец Октомври. Изтеглете електронната таблица. За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Габриела Петкова, e-mail: vik@svishtov.com.   31 октомври 2014 г.     ХРОНОЛОГИЯ
за възстановени гаранции към м. октомври 2014 г.

Информация по чл. 22 б, ал. 2, т. 16 от ЗОП за м. Октомври 2014 г. Изтеглете електронния документ. За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Габриела Петкова, e-mail: vik@svishtov.com.   Септември 2014 г.    „Инкасиране на суми за предоставени ВиК услуги на абонатите на „ВиК – Свищов ЕАД” от община Свищов”.

„Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД отправя публична покана по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки със предмет: „Инкасиране на суми за предоставени ВиК услуги на абонатите на „ВиК – Свищов ЕАД” от община Свищов”. Срок на валидност на публичната покана: 12.09.2014 год. Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП - Регистър обществени поръчки под № 9033245.
Изтеглете пълния комплект документи за кандидатстване.
Изтеглете Протокол № 355 от 16.09.2014 г. от дейността на комисията.
Изтеглете Договор с "Изипей" АД.
Изтеглете Договор с "Български пощи" ЕАД, ОП № 2.
Изтеглете Договор с "Български пощи" ЕАД, ОП № 3.
Изтеглете Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за м. Октомври 2014 г.
Изтеглете Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за м. Ноември 2014 г.
Изтеглете Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за м. Декември 2014 г.
Изтеглете Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за м. Януари 2015 г.
Изтеглете Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за м. Февруари 2015 г.
Изтеглете Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за м. Март 2015 г.
Изтеглете Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за м. Април 2015 г.
Изтеглете Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за м. Май 2015 г.
Изтеглете Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за м. Юни 2015 г.
Изтеглете Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за м. Юли 2015 г.
Изтеглете Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за м. Август 2015 г.
Изтеглете Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за м. Септември 2015 г.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Габриела Петкова, e-mail: vik@svishtov.com
   Август 2014 г.    "Задължителна застраховка гражданска отговорност на товарен автомобил МЕРЦЕДЕС АТЕГО за срок от 6 месеца".

„Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД отправя публична покана по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: "Задължителна застраховка гражданска отговорност на товарен автомобил МЕРЦЕДЕС АТЕГО за срок от 6 месеца". Срок на валидност на публичната покана: 03.09.2014 год. Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП - Регистър обществени поръчки под № 9033072. Изтеглете пълният пакет документи за кандидатстване.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Габриела Петкова, e-mail: vik@svishtov.com
   Юли 2014 г.    „Доставка на електрическа енергия, ниско напрежение, за помпени станции на "ВиК - Свищов" ЕАД в село Червена с измервателни уреди без дистанционно отчитане”

Договаряне без обявление: „Доставка на електрическа енергия, ниско напрежение, за помпени станции на "ВиК - Свищов" ЕАД в село Червена с измервателни уреди без дистанционно отчитане”. Публикувана в страницата на АОП под номер: 04482-2014-0005. Можете да разгледате Решение № 79 от 22.07.2014 г.


Изтеглете Информация за изпълнен договор

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Габриела Петкова, e-mail: vik@svishtov.com
   21 юли 2014 г.     УВЕДОМЛЕНИЕ   за отваряне и оповестяване на ценовата оферта към обществена поръчка с предмет „Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите на „ВиК – Свищов” ЕАД”.

На основание чл.69а, ал. 3 от Закона за обществени поръчки Ви уведомяваме, че на 25.07.2014 год. от 11:00 часа в Административната сграда на „Водоснабдяване и канализация-Свищов” ЕАД, гр. Свищов, ул. „Хемус”, №41, Комисията назначена със Заповед № 72/08.07.2014 год. на Изпълнителния Директор на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД, за разглеждане,оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в процедурата ще отвори и оповести ценовите оферти на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите на „ВиК – Свищов” ЕАД”, открита с Решение № 61/05.06.2014 год. и регистрирана в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията по обществени поръчки под № 04482-2014-0004.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Габриела Петкова, e-mail: vik@svishtov.com
   08 юли 2014 г.     УВЕДОМЛЕНИЕ   за отваряне и оповестяване на ценовата оферта към обществена поръчка с предмет „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК – Свищов” ЕАД – гр. Свищов по свободно договорени цени”.

На основание чл.69а, ал. 3 от Закона за обществени поръчки Ви уведомяваме, че на 16.07.2014 год. от 10:00 часа в Административната сграда на „Водоснабдяване и канализация-Свищов” ЕАД, гр. Свищов, ул. „Хемус”, №41, Комисията назначена със Заповед № 66/01.07.2014 год. на Изпълнителния Директор на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД, за разглеждане,оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в процедурата ще отвори и оповести ценовите оферти на допуснатите Участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ ВиК – Свищов” ЕАД – гр. Свищов по свободно договорени цени”, открита с Решение № 54/19.05.2014 год. и регистрирана в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията по обществени поръчки под № 04482-2014-0002.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Габриела Петкова, e-mail: vik@svishtov.com
   16 Юни 2014 г.     РАЗЯСНЕНИЯ  Към обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите на „ВиК – Свищов” ЕАД”.

Заинтересуваните лица могат да изтеглят документацията с разясненията.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Габриела Петкова, e-mail: vik@svishtov.com
   Юни 2014 г.    „Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите на „ВиК – Свищов” ЕАД”

Обществената поръчка е публикувана в РОП под № 4482-2014-0004. Заинтересуваните лица могат да изтеглят документацията за участие. Документацията за участие ще е достъпна до 16:30 часа на 27.06.2014 г. Краен срок за подаване на оферти - до 16:30 часа на 07.07.2014 г. Офертите ще бъдат отворени в 10:00 часа на 08.07.2014 год. За повече информация: Решение № 607190 и Обявление № 607191 .


Изтеглете Информация за изпълнен договор

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Габриела Петкова, e-mail: vik@svishtov.com
   Май 2014 г.    „Доставка на електрическа енергия за нуждите на „ВиК – Свищов” ЕАД, гр. Свищов - административна сградаи помпени станции, резервоари, кладенци и шахти в експлоатационните му райони в Община Свищов”

Договаряне без обявление: „Доставка на електрическа енергия за нуждите на „ВиК – Свищов” ЕАД, гр. Свищов - административна сградаи помпени станции, резервоари, кладенци и шахти в експлоатационните му райони в Община Свищов”. Публикувана в страницата на АОП под номер: 04482-2014-0003. Можете да разгледате Решение № 604403.

Изтеглете Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Габриела Петкова, e-mail: vik@svishtov.com
   Май 2014 г.    „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК – Свищов” ЕАД – гр. Свищов по свободно договорени цени”

Обществената поръчка е публикувана в РОП под № 4482-2014-0002. Заинтересуваните лица могат да изтеглят пълния комплект документи за участие. Документацията за участие ще е достъпна до 16:00 часа на 20.06.2014 г. Краен срок за подаване на оферти - до 16:00 часа на 30.06.2014 г. Офертите ще бъдат отворени в 10:00 часа на 01.07.2014 год. За повече информация: Решение № № 604160 и Обявление № № 604163.


Изтеглете Информация за изпълнен договор

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Габриела Петкова, e-mail: vik@svishtov.com
   Май 2014 г.    “Застраховка трудова злополука на работещите във „Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД”.

„Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД отправя публична покана по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки със предмет: „Застраховка трудова злополука”. Срок на валидност на публичната покана: 15.05.2014 год. Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП - Регистър обществени поръчки под № 9028961.
Изтеглете пълния комплект документи.
Изтеглете Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП за м. Ноември 2014 г.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Габриела Петкова, e-mail: vik@svishtov.com
   Април 2014 г.    "Доставка на водомери за нуждите на "ВиК - Свищов" ЕАД".

Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД отправя публична покана по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: "Доставка на водомери за нуждите на "В и К - Свищов" ЕАД". Срок на валидност на публичната покана: 16.04.2014 год. Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП - Регистър обществени поръчки под № 9027994. Изтеглете пълният пакет документи за кандидатстване.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Габриела Петкова, e-mail: vik@svishtov.com
   25 Март 2014 г.     УВЕДОМЛЕНИЕ   за отваряне и оповестяване на ценовата оферта към обществена поръчка с предмет „Доставка на горива за автомобили и друга техника, собственост на „В и К - Свищов” ЕАД за район гр. Свищов, чрез карти за безналично плащане”.

На основание чл.69а от Закона за обществени поръчки Ви уведомяваме, че на 02.04.2014 год. от 11:00 часа в Административната сграда на „Водоснабдяване и канализация-Свищов” ЕАД, гр. Свищов, ул. „Хемус”, №41, Комисията назначена със Заповед № 35/17.03.2014 год. на Изпълнителния Директор на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД, за разглеждане, класиране и оценка на постъпилите оферти за участие в процедурата ще отвори и оповести ценовите оферти на допуснатия Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива за автомобили и друга техника, собственост на „В и К - Свищов” ЕАД за район гр. Свищов, чрез карти за безналично плащане”, открита с Решение № 22/10.02.2014 год. и регистрирана в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията по обществени поръчки под № 04482-2014-0001.
Изтеглете Информация за изпълнен договор.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Габриела Петкова, e-mail: vik@svishtov.com
   Март 2014 г.    "Доставка на горива за автомобили и друга техника,собственост на "ВиК - Свищов" ЕАД - район села".

„Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД отправя публична покана по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: "Доставка на горива за автомобили и друга техника,собственост на "В и К - Свищов" ЕАД - район села". Срок на валидност на публичната покана: 31.03.2014 год. Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП - Регистър обществени поръчки под № 9027249 . Изтеглете пълният пакет документи за кандидатстване.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Габриела Петкова, e-mail: vik@svishtov.com
   Февруари 2014 г.    "Доставка на горива за автомобили и друга техника,собственост на "ВиК - Свищов" ЕАД - район села".

„Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД отправя публична покана по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: "Доставка на горива за автомобили и друга техника,собственост на "В и К - Свищов" ЕАД - район села". Срок на валидност на публичната покана: 04.03.2014 год. Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП - Регистър обществени поръчки под № 9026128. Изтеглете пълният пакет документи за кандидатстване.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Габриела Петкова, e-mail: vik@svishtov.com
   Февруари 2014 г.    "Доставка на спирателна арматура".

„Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД отправя публична покана по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: "Доставка на спирателна арматура". Срок на валидност на публичната покана: 21.02.2014 год. Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП - Регистър обществени поръчки под № 9025801. Изтеглете пълният пакет документи за кандидатстване.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Габриела Петкова, e-mail: vik@svishtov.com
   Февруари 2014 г.    “Доставка на горива за автомобили и друга техника, собственост на "Водоснабдяване и канализация - Свищов" ЕАД, за район гр. Свищов, чрез карти за безналично плащане”.

Обществената поръчка е публикувана в РОП под номер: 4482-2014-0001. Заинтересуваните лица могат да получат документацията за участие срещу писмено искане на факс: (0631) 60-1-81 или имейл: vik@svishtov.com. Краен срок за предоставяне на документацията - до 16:30 часа на 07.03.2014 г. Краен срок за подаване на оферти - до 15:00 часа на 14.03.2014 г. Офертите ще бъдат отворени в 10:00 часа на 17.03.2014 год.
За повече информация: Решение №584803 и Обявление №584805.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Габриела Петкова, e-mail: vik@svishtov.com
   Февруари 2014 г.    "Застраховка "Гражданска отговорност" за автомобилите на „ВиК-Свищов” ЕАД - гр. Свищов".

„Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД отправя публична покана по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: "Застраховка "Гражданска отговорност" за автомобилите на "В и К - Свищов" ЕАД - гр. Свищов" Срок на валидност на публичната покана: 14.02.2014 год. Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП - Регистър обществени поръчки под № 9025505. Изтеглете пълният пакет документи за кандидатстване.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Габриела Петкова, e-mail: vik@svishtov.com
   22 Януари 2014 г.     УВЕДОМЛЕНИЕ   към обществена поръчка с предмет „Доставка на инертни материали за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД – град Свищов”.

На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществени поръчки Ви уведомяваме, че на 30.01.2014 год. от 10:00 часа в Административната сграда на „Водоснабдяване и канализация-Свищов” ЕАД, гр. Свищов, ул. „Хемус”, №41, Комисията назначена със Заповед №137/30.12.2013 год. на Изпълнителния Директор на „Водоснабдяване и канализация–Свищов” ЕАД, за разглеждане, класиране и оценка на постъпилите оферти за участие в процедурата, ще отвори и оповести ценовите оферти на допуснатите Участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на инертни материали за нуждите на „ВиК-Свищов” ЕАД гр. Свищов”, открита с Решение №122/19.11.2013 год. и регистрирана в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията по обществени поръчки под № 04482-2013-0008. Изтеглете информация за изпълнението на договора .

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Габриела Петкова, e-mail: vik@svishtov.com
   Януари 2014 г.    "Доставка на тръби за нуждите на „ВиК-Свищов” ЕАД - гр. Свищов".

„Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД отправя публична покана по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: “Доставка на тръби за нуждите на „В и К – Свищов ЕАД” Срок на валидност на публичната покана: 28.01.2014 год. Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП - Регистър обществени поръчки под № 9024887. Изтеглете пълният пакет документи за кандидатстване.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Габриела Петкова, e-mail: vik@svishtov.com
   Януари 2014 г.    "Доставка на центробежни помпени агрегати, предназначени за питейно-битово водоподаване за нуждите на „ВиК-Свищов” ЕАД - гр. Свищов".

„Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД отправя публична покана по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: “Доставка на центробежни помпени агрегати, предназначени за питейно-битово водоподаване” Срок на валидност на публичната покана: 17.01.2014 год. Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП - Регистър обществени поръчки под № 9024531. Изтеглете пълният пакет документи за кандидатстване.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Габриела Петкова, e-mail: vik@svishtov.com
   Декември 2013 г.    "Доставка на аварийни скоби за нуждите на „ВиК-Свищов” ЕАД - гр. Свищов".

„Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД отправя публична покана по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки със предмет: „Доставка на аварийни скоби за нуждите на „В и К – Свищов” ЕАД”. Срок на валидност на публичната покана: 14.12.2013 год. Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП - Регистър обществени поръчки под № 9023099. Изтеглете пакета документи за кандидатстване.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Габриела Петкова, e-mail: vik@svishtov.com
   Ноември 2013 г.    “Застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите” за автомобилите на „ВиК-Свищов” ЕАД - гр. Свищов”.

„Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД отправя публична покана по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки със предмет: „Застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите” за автомобилите на „ВиК-Свищов” ЕАД - гр. Свищов”. Срок на валидност на публичната покана: 09.12.2013 год. Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП - Регистър обществени поръчки под № 9022781. Изтеглете пакета документи за кандидатстване.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Габриела Петкова, e-mail: vik@svishtov.com
   Ноември 2013 г.    “Доставка на инертни материали за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД”.

Обществената поръчка е публикувана в РОП под номер: 4482-2013-0008. Заинтересуваните лица могат да получат документацията за участие срещу писмено искане на факс: (0631) 60-1-81 или имейл: vik@svishtov.com. Краен срок за предоставяне на документацията - до 15:00 часа на 20.12.2013 г. Краен срок за подаване на оферти - до 15:00 часа на 27.12.2013 г. Офертите ще бъдат отворени в 10:00 часа на 30.12.2013 год.
За повече информация: Решение №570459 и Обявление №570460.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Габриела Петкова, e-mail: vik@svishtov.com
   Октомври 2013 г.    “Застраховка „Живот”, на работещите във „Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД”.

„Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД отправя публична покана по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки със предмет: „Застраховка „Живот”, на работещите във „В и К – Свищов” ЕАД”. Срок на валидност на публичната покана: 23.10.2013 год. Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП - Регистър обществени поръчки под № 9020979.
Изтеглете пълния комплект документи.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Габриела Петкова, e-mail: vik@svishtov.com
   Август 2013 г.    „Инкасиране в обособени пунктове на суми за предоставени ВиК услуги на абонатите от община Свищов”.

Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД отправя публична покана по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки със предмет: „Инкасиране в обособени пунктове на суми за предоставени ВиК услуги на абонатите от община Свищов”. Срок на валидност на публичната покана: 28.08.2013 год. Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП - Регистър обществени поръчки под номер: 9018920. Изтеглете файловете с указания и документи за кандидатстване.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Габриела Петкова, e-mail: vik@svishtov.com
   13 Август 2013 г.     УВЕДОМЛЕНИЕ   за отваряне и оповестяване на ценовите оферти към обществена поръчка с предмет „Избор на банкова институция за предоставяне на револвиращ кредит на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД, за осигуряване на оборотни средства”.

На основание чл.69а от Закона за обществени поръчки Ви уведомяваме, че на 19.08.2013 год. от 10:00 часа в Административната сграда на „Водоснабдяване и канализация-Свищов” ЕАД, гр. Свищов, ул. „Хемус”, №41, Комисията назначена със Заповед №82/30.07.2013 год. на Изпълнителния Директор на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД, за разглеждане, класиране и оценка на постъпилите оферти за участие в процедурата ще отвори и оповести ценовите оферти на допуснатите Участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на банкова институция за предоставяне на револвиращ кредит на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД, за осигуряване на оборотни средства”, открита с Решение №71/18.06.2013 год. и регистрирана в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията по обществени поръчки под № 04482-2013-0006.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Габриела Петкова, e-mail: vik@svishtov.com
   19 Юли 2013 г.     УВЕДОМЛЕНИЕ   към обществена поръчка с предмет „Доставка на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД – град Свищов”.

На основание чл.69а от Закона за обществени поръчки Ви уведомяваме, че на 25.07.2013 год. от 10:00 часа в Административната сграда на „Водоснабдяване и канализация-Свищов” ЕАД, гр. Свищов, ул. „Хемус”, №41, Комисията назначена със Заповед №78/09.07.2013год. на Изпълнителния Директор на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД, за разглеждане, класиране и оценка на постъпилите оферти за участие в процедурата ще отвори и оповести ценовите оферти на допуснатите Участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД – град Свищов”, открита с Решение №61/27.05.2013 год. и регистрирана в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията по обществени поръчки под № 04482-2013-0004.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Габриела Петкова, e-mail: vik@svishtov.com
   Юли 2013 г.    „Доставка на електрическа енергия за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД”.

Договаряне без обявление: „Доставка на електрическа енергия за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД”. Публикувана в страницата на АОП под номер: 04482-2013-0007. Можете да разгледате Решение №548531.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Габриела Петкова, e-mail: vik@svishtov.com
   Юни 2013 г.    „Избор на банкова институция за предоставяне на револвиращ кредит на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД, за осигуряване на оборотни средства”.

Обществена поръчка по ЗОП с предмет: „Избор на банкова институция за предоставяне на револвиращ кредит на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД, за осигуряване на оборотни средства”.
Процедурата е публикувана в РОП под номер: 4482-2013-0006. Заинтересуваните лица могат да получат документацията за участие срещу писмено искане на факс: (0631) 60-181 или имейл: vik@svishtov.com. Краен срок за предоставяне на документацията - до 16:00 часа на 22.07.2013 г. Краен срок за подаване на оферти - до 14:00 часа на 29.07.2013 г. Офертите ще бъдат отворени в 11:00 часа на 30.07.2013 г.
Можете да разгледате Решение №546318 и Обявление №546336.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Габриела Петкова, e-mail: vik@svishtov.com
   6 Юни 2013 г.     УВЕДОМЛЕНИЕ   към обществена поръчка с предмет „Доставка на 1 (един) брой нов колесен багер-товарач”.

На основание чл.69а от Закона за обществени поръчки Ви уведомяваме, че на 13.06.2013 год. от 14:00 часа в Административната сграда на „Водоснабдяване и канализация-Свищов” ЕАД, гр. Свищов, ул. „Хемус”, №41, Комисията назначена със Заповед №67/05.06.2013 год. на Изпълнителния Директор на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД, за разглеждане, класиране и оценка на постъпилите оферти за участие в процедурата ще отвори и оповести ценовата оферта на допуснатия Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 1 (един) брой нов колесен багер-товарач”, открита с Решение №52/24.04.2013 год. и регистрирана в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията по обществени поръчки под № 04482-2013-0003.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Габриела Петкова, e-mail: vik@svishtov.com
   Май 2013 г.    „Доставка на електрическа енергия за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД”.

Договаряне без обявление: „Доставка на електрическа енергия за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД”. Публикувана в страницата на АОП под номер: 04482-2013-0005. Можете да разгледате Решение №543063.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Габриела Петкова, e-mail: vik@svishtov.com
   Май 2013 г.    „Доставка на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД – град Свищов”.

Процедурата е публикувана в РОП под номер: 4482-2013-0004. Заинтересуваните лица могат да получат документацията за участие срещу писмено искане на факс: (0631) 60-181 или имейл: vik@svishtov.com. Краен срок за предоставяне на документацията - до 16:30 часа на 01.07.2013 г. Краен срок за подаване на оферти - до 16:30 часа на 08.07.2013 г. Офертите ще бъдат отворени в 11:00 часа на 09.07.2013 г.
Можете да разгледате Решение №542909 и Обявление №542912.

Решение за прекратявана на обособена позиция №2 с уникален №546170 в РОП.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Габриела Петкова, e-mail: vik@svishtov.com
   Май 2013 г.    “Застраховка трудова злополука на работещите във „Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД”.

„Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД отправя публична покана по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки със предмет: „Застраховка трудова злополука”. Срок на валидност на публичната покана: 15.05.2013 год. Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП - Регистър обществени поръчки под № 9015126.
Изтеглете пълния комплект документи.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Габриела Петкова, e-mail: vik@svishtov.com
   Април 2013 г.    “Доставка на 1 (един) брой нов колесен багер-товарач за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД”.

Обществена поръчка по ЗОП с предмет: Доставка на 1 (един) брой нов колесен багер-товарач за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД”. Процедурата е публикувана в РОП под номер 4482-2013-0003. Заинтересуваните лица могат да получат документацията за участие срещу писмено искане на факс: 0631/60181 или имейл: vik@svishtov.com. Краен срок за предоставяне на документацията - до 16:00 часа на 28.05.2013 г. Краен срок за подаване на оферти - до 16:00 часа на 04.06.2013 г. Офертите ще бъдат отворени в 14:00 часа на 05.06.2013 г.
Можете да изтеглите Решение №538566 и Обявление №538738.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Габриела Петкова, e-mail: vik@svishtov.com
   Април 2013 г.     Договаряне без обявление   „Доставка на електрическа енергия за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД – Свищов”.

Публикувана в страницата на АОП под номер: 04482-2013-0002.
Можете да изтеглите Решение №538473 и Решение №540339 за прекратяване на процедурата.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Габриела Петкова, e-mail: vik@svishtov.com

.


   Април 2013 г.     Договаряне без обявление   „Доставка на електрическа енергия за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД – община Свищов”.

Публикувана в страницата на АОП под номер: 04482-2013-0001.
Можете да изтеглите Решение №538472 и Решение №540434 за прекратяване на процедурата.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Габриела Петкова, e-mail: vik@svishtov.com
   29 Март 2013 г.     ПОЯСНЕНИЕ   към обществена поръчка с предмет “Доставка на 1 (един) брой нов колесен багер-товарач за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД”.

Изтеглете пояснение, решение за промяна, и допълнително пояснение.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Габриела Петкова, e-mail: vik@svishtov.com
   Март 2013 г.    “Доставка на горива за автомобили и друга техника, собственост на „Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД - район села”.

Договаряне без обявление по ЗОП с предмет: Доставка на горива за автомобили и друга техника, собственост на „Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД - район села.
• Обособена позиция № 1 - Наименование: Доставка горива за район І, включващ селата: Алеково, Александрово, Българко Сливово, Горна Студена, Драгомирово и Козловец;
• Обособена позиция № 2 - Наименование: Доставка горива за район ІІ, включващ селата: Деляновци, Морава, Овча Могила и Червена.
Публикувана в страницата на АОП под номер 01529-2013-0004.
Изтеглете Решение за пряко договаряне.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Габриела Петкова, e-mail: vik@svishtov.com
   Март 2013 г.    “Доставка на 1 (един) брой нов колесен багер-товарач за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД”.

Обществена поръчка по ЗОП с предмет: Доставка на 1 (един) брой нов колесен багер-товарач за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД”. Публикувана в страницата на АОП под номер 01529-2013-0003.
Цена на документацията - 5 лв. с ДДС. Краен срок за закупуване на документацията - до 16:00 часа на 07.05.2013 г. Краен срок за подаване на офертите - до 16:00 часа на 14.05.2013 г. Офертите ще бъдат отворени в 14:00 часа на 15.05.2013 г.
Изтеглете пълния комплект документи.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Габриела Петкова, e-mail: vik@svishtov.com
   Март 2013 г.    “Доставка на водомери за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД”.

„Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД отправя публична покана по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: “Доставка на водомери за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД”. Срок на валидност на публичната покана: 21.03.2013 г.
Изтеглете пълния комплект документи.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Габриела Петкова, e-mail: vik@svishtov.com
   11 Март 2013 г.     УВЕДОМЛЕНИЕ   към обществена поръчка с предмет „Доставка на горива за автомобили и друга техника, собственост на "Водоснабдяване и канализация - Свищов"ЕАД, за район гр. Свищов, чрез карти за безналично плащане”.

Уведомяваме Ви, че отварянето на плика с надпис „Предлагана цена” на допуснатия Участник в Обществената поръчка с предмет: „"Доставка на горива за автомобили и друга техника, собственост на „Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД за район гр.Свищов чрез карти за безналично плащане”, открита с решение № 18/07.02.2013 год. на Възложителя и обявена в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки с № 01529-2013-0001, ще се извърши на 14.03.2013 година от 10:30 часа в заседателната зала на административната сграда на „ВиК – Свищов”ЕАД намираща се в гр. Свищов, ул. „Хемус”41.
На отварянето на ценовите предложения, съгласно чл.69а, ал. 3 от ЗОП могат да присъства Участника в процедурата или негов Упълномощен представител.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Габриела Петкова, e-mail: vik@svishtov.com
   Февруари 2013 г.    “Доставка на стоманени и поцинковани тръби за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД”.

„Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД отправя публична покана по реда на обществените поръчки със предмет: “Доставка на стоманени и поцинковани тръби за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД”. Срок на валидност на публичната покана: 07.03.2013 г.
Изтеглете пълния комплект документи.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Габриела Петкова, e-mail: vik@svishtov.com
   Февруари 2013 г.    “Доставка на горива за автомобили и друга техника, собственост на „Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД - район села”.

Обществена поръчка по ЗОП с предмет: Доставка на горива за автомобили и друга техника, собственост на „Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД - район села.
• Обособена позиция № 1 - Наименование: Доставка горива за район І, включващ селата:Алеково, Александрово, Българко Сливово, Горна Студена, Драгомирово и Козловец;
• Обособена позиция № 2 - Наименование: Доставка горива за район ІІ, включващ селата: Деляновци, Морава, Овча Могила и Червена.
Публикувана в страницата на АОП под номер 01529-2013-0002.
Цена на документацията - 2 лв. с ДДС. Краен срок за закупуване на документацията - до 16:00 часа на 13.03.2013 г. Краен срок за подаване на офертите - до 12:00 часа на 20.03.2013 г. Офертите ще бъдат отворени в 14:00 часа на 21.03.2013 г.
Изтеглете пълния комплект документи.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Елена Василева, e-mail: vik@svishtov.com
   Февруари 2013 г.    “Застраховка гражданска отговорност на МПС собственост на „ВиК-Свищов” ЕАД - Свищов”.

„Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД отправя публична покана по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки със предмет: „Застраховка гражданска отговорност на МПС собственост на „ВиК-Свищов” ЕАД - гр. Свищов”. Срок на валидност на публичната покана: 15.02.2013 г.
Изтеглете пълния комплект документи.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Елена Василева, e-mail: vik@svishtov.com
   Януари 2013 г.    “Доставка на тръби за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД”.

„Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД отправя публична покана по реда на обществените поръчки със предмет: “Доставка на тръби за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД”. Срок на валидност на публичната покана: 06.02.2013 г.
Изтеглете пълния комплект документи.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Елена Василева, e-mail: vik@svishtov.com
   Януари 2013 г.    “Доставка на спирателна арматура”.

„Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД отправя публична покана по реда на обществените поръчки със предмет: “Доставка на спирателна арматура”. Срок на валидност на публичната покана: 05.02.2013 г.
Изтеглете пълния комплект документи.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Елена Василева, e-mail: vik@svishtov.com
   Януари 2013 г.    “Доставка на горива за автомобили и друга техника, собственост на "Водоснабдяване и канализация - Свищов"ЕАД, за район гр. Свищов, чрез карти за безналично плащане”.

Обществена поръчка по ЗОП с предмет: „Доставка на горива за автомобили и друга техника, собственост на "Водоснабдяване и канализация - Свищов"ЕАД, за район гр. Свищов, чрез карти за безналично плащане” Публикувана в страницата на АОП под номер 01529-2013-0001. Цена на документацията - 2 лв. с ДДС. Краен срок за закупуване на документацията - до 16:30 часа на 28.02.2013 г. Краен срок за подаване на офертите - до 10:00 часа на 07.03.2013 г. Офертите ще бъдат отворени в 10:30 часа на 08.03.2013 г.
Изтеглете пълния комплект документи.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Елена Василева, e-mail: vik@svishtov.com
   21 Януари 2013 г.     УВЕДОМЛЕНИЕ   към обществена поръчка с предмет „Доставка на инертни материали за нуждите на „ВиК-Свищов” ЕАД гр. Свищов”.

Уведомяваме Ви, че отварянето на пликовете с надпис „Предлагана цена” на допуснатите участници в обществената поръчка с предмет: „Доставка на инертни материали за нуждите на „ВиК-Свищов” ЕАД гр. Свищов”, открита с Решение № 122/15.11.2012 год. на „ВиК-Свищов”ЕАД, обявена в електронния регистър на Агенцията по обществени поръчки с № 01529-2012-0004, ще се извърши на 25.01.2013г. от 10,00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „ВиК-Свищов” ЕАД намираща се в гр. Свищов, ул. „Хемус” 41.
На отварянето на ценовите предложения, съгласно чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Елена Василева, e-mail: vik@svishtov.com
   Януари 2013 г.    “Застраховка гражданска отговорност на шаси Т16 М”.

„Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД отправя публична покана по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки със предмет: “Застраховка гражданска отговорност на шаси Т16 М”. Срок на валидност на публичната покана: 21.01.2013 г.
Изтеглете пълния комплект документи.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Елена Василева, e-mail: vik@svishtov.com
   Януари 2013 г.    “Доставка на потопяеми центробежни помпени агрегати, предназначени за питейно-битово водоподаване”.

„Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД отправя публична покана по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки със предмет: “Доставка на потопяеми центробежни помпени агрегати, предназначени за питейно-битово водоподаване”. Срок на валидност на публичната покана: 17.01.2013 г.
Изтеглете пълния комплект документи.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Елена Василева, e-mail: vik@svishtov.com
   Януари 2013 г.    “Доставка на аварийни скоби”.

„Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД отправя публична покана по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки със предмет: “Доставка на аварийни скоби”. Срок на валидност на публичната покана: 11.01.2013 г.
Изтеглете пълния комплект документи.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Елена Василева, e-mail: vik@svishtov.com
   Декември 2012 г.    „Застраховка гражданска отговорност на МПС собственост на „ВиК-Свищов” ЕАД - гр. Свищов”.

„Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД отправя публична покана по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки със предмет: „Застраховка гражданска отговорност на МПС собственост на „ВиК-Свищов” ЕАД - гр. Свищов”. Срок на валидност на публичната покана: 17.12.2012 г.
Изтеглете пълния комплект документи.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Елена Василева, e-mail: vik@svishtov.com
   Ноември 2012 г.    Обществена поръчка по ЗОП с предмет: „Доставка на инертни материали за нуждите на „ВиК-Свищов” ЕАД гр. Свищов.

Публикувана в страницата на АОП под номер 01529-2012-0004. Цена на документацията - 2 лв. с ДДС. Краен срок за закупуване на документацията - до 16:30 часа на 20.12.2012 г. Краен срок за подаване на офертите - до 10:00 часа на 27.12.2012 г. Офертите ще бъдат отворени в 10:30 часа на 02.01.2013 г. Изтеглете пълния комплект документи.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Елена Василева, e-mail: vik@svishtov.com
   Септември 2012 г.    „Застраховка „Живот” на работещите във „ВиК - Свищов” ЕАД.

„Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД отправя публична покана по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки със предмет: „Застраховка „Живот” на работещите във „ВиК - Свищов” ЕАД”. Срок на валидност на публичната покана: 04.10.2012 г. Изтеглете пълния комплект документи.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Елена Василева, e-mail: vik@svishtov.com
   Юли 2012 г.    Доставка на комбиниран багер-товарач втора употреба за нуждите на „ВиК - Свищов” ЕАД.

„Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД отправя публична покана по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки със предмет: „Доставка на 1 /един/ комбиниран багер-товарач втора употреба за нуждите на „ВиК - Свищов” ЕАД”. Срок на валидност на публичната покана: 26.07.2012 г. Изтеглете пълния комплект документи. Обърнете специално внимание върху файла с разясненията относно показател К1, касаещ годината на производство.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Елена Василева, e-mail: vik@svishtov.com
   Юли 2012 г.    Инкасиране на суми за предоставени ВиК ускуги на абонатите от Община Свищов.

„Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД отправя публична покана по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки със предмет: “ИНКАСИРАНЕ В ОБОСОБЕНИ ПУНКТОВЕ НА СУМИ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИ ВиК УСЛУГИ НА АБОНАТИТЕ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ ”. Срок на валидност на публичната покана: 11.07.2012 г. Изтеглете пълния комплект документи.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Елена Василева, e-mail: vik@svishtov.com
   Юни 2012 г.    Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга клас „GSM”.

„Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД отправя публична покана по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки със предмет: "Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга клас „GSM” за нуждите на „ВиК-Свищов” ЕАД". Срок на валидност на публичната покана: 05.07.2012 г. Изтеглете пълния комплект документи.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Елена Василева, e-mail: vik@svishtov.com
   Май 2012 г.    Доставка на горива за автомобили и друга техника, собственост на „Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД - район села.

Договаряне без обявление по ЗОП с предмет:

• Обособена позиция № 1 - Наименование: Доставка горива за район І, включващ селата: Алеково, Александрово, Българко Сливово, Горна Студена, Драгомирово и Козловец;

• Обособена позиция № 2 - Наименование: Доставка горива за район ІІ, включващ селата: Деляновци, Морава, Овча Могила и Червена.

Публикувана в страницата на АОП под номер 01529-2012-0003.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Елена Василева, e-mail: vik@svishtov.com
   19 март 2012 г.     УВЕДОМЛЕНИЕ  към обществена поръчка с предмет ,,Доставка на горива за автомобили и друга техника, собственост на "Водоснабдяване и канализация - Свищов" ЕАД, за район гр. Свищов, чрез карти за безналично плащане”

Уважаеми дами и господа, Уведомяваме Ви, че отварянето на плик с надпис „Предлагана цена” в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на горива за автомобили и друга техника, собственост на "Водоснабдяване и канализация - Свищов" ЕАД, за район гр. Свищов, чрез карти за безналично плащане” ще се извърши на 21.03.2012 г. от 09:00 ч. в заседателната зала на „ВиК- Свищов” ЕАД, гр. Свищов, ул. „Хемус” 41.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Елена Василева, e-mail: vik@svishtov.com
   Февруари 2012 г.    Доставка на горива за автомобили и друга техника, собственост на „Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД - район села.

Открит конкурс за малка обществена поръчка по НВМОП с предмет:

• Обособена позиция № 1 - Наименование: Доставка горива за район І, включващ селата:Алеково, Александрово, Българко Сливово, Горна Студена, Драгомирово и Козловец;

• Обособена позиция № 2 - Наименование: Доставка горива за район ІІ, включващ селата: Деляновци, Морава, Овча Могила и Червена.

Публикувана в страницата на АОП под номер 01529-2012-0002.

Цена на документацията - 4 лв. с ДДС. Краен срок за закупуване на документацията - до 16:00 часа на 19.03.2012 г. Краен срок за подаване на офертите - до 10:00 часа на 26.03.2012 г. Офертите ще бъдат отворени в 14:00 часа на 26.03.2012 г.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Елена Василева, e-mail: vik@svishtov.com
   Февруари 2012 г.    Доставка на горива за автомобили и друга техника на "Водоснабдяване и канализация - Свищов" ЕАД.

Открит конкурс за малка обществена поръчка по НВМОП с предмет:

Доставка на горива за автомобили и друга техника, собственост на "Водоснабдяване и канализация - Свищов" ЕАД, за район гр. Свищов, чрез карти за безналично плащане.

Публикувана в страницата на АОП под номер 01529-2012-0001.

Цена на документацията - 4 лв. с ДДС. Краен срок за закупуване на документацията - до 16:00 часа на 06.03.2012 г. Краен срок за подаване на офертите - до 16:00 часа на 13.03.2012 г. Офертите ще бъдат отворени в 10:00 часа на 14.03.2012 г.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Елена Василева, e-mail: vik@svishtov.com
   Декември 2011 г.    Доставка на електрическа енергия за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Свищов" ЕАД.

Договаряне без обявление по ЗОП.

Описание на предмета на поръчката:

Доставка на електрическа енергия за нуждите на „ВиК-Свищов” ЕАД, гр. Свищов - административна сграда и помпени станции, резервоари, кладенци и шахти в експлоатационните му райони в Община Свищов”.

Публикувана в страницата на АОП под номер 01529-2011-0006.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Елена Василева, e-mail: vik@svishtov.com
   Декември 2011 г.    Доставка на електрическа енергия за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Свищов" ЕАД.

Договаряне без обявление по ЗОП.

Описание на предмета на поръчката:

Доставка на електрическа енергия за Помпени станции на „ВиК-Свищов” ЕАД, Помпена станция „Стара” – с. Червена, Помпена станция „Нова” – с. Червена и Помпена станция „Червенска бара” – край с. Овча Могила.

Публикувана в страницата на АОП под номер 01529-2011-0005.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Елена Василева, e-mail: vik@svishtov.com
   20 април 2011 г.     УВЕДОМЛЕНИЕ  към малка обществена поръчка с предмет „Доставка на 1 (един) комбиниран багер-товарач” за нуждите на „ВиК Свищов” ЕАД”

Уведомяваме, че отварянето на пликовете с надпис „Предлагана цена” на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет „Доставка на 1 (един) комбиниран багер-товарач” за нуждите на „ВиК Свищов” ЕАД”, ще се извърши на 27.04.2011 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „ВиК-Свищов” ЕАД намираща се в гр. Свищов, ул. „Хемус” 41. На отварянето на ценовите предложения могат да присъстват всички упълномощени представители на всички участници.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Елена Василева, e-mail: vik@svishtov.com
   Март 2011 г.    Доставка на горива за автомобили и друга техника, собственост на „Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД - район села

Открит конкурс за малка обществена поръчка по НВМОП с предмет:

• Обособена позиция № 1 - Наименование: Доставка горива за район І, включващ селата:Алеково, Александрово, Българко Сливово, Горна Студена, Драгомирово и Козловец;

• Обособена позиция № 2 - Наименование: Доставка горива за район ІІ, включващ селата: Деляновци, Морава, Овча Могила и Червена.

Публикувана в страницата на АОП под номер 01529-2011-0003. Цена на документацията - 24 лв. с ДДС. Краен срок за закупуване на документацията - до 16:00 часа на 23.03.2011 г. Краен срок за подаване на офертите - до 12:00 часа на 30.03.2011 г. Офертите ще бъдат отворени в 14:00 часа на 30.03.2011 г.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Елена Василева, e-mail: vik@svishtov.com
   Февруари 2011 г.    „Доставка на комбиниран багер - товарач” за нуждите на „ВиК - Свищов” ЕАД.

Открит конкурс за малка обществена поръчка по НВМОП с предмет:

„Доставка на 1 (един) комбиниран багер - товарач” за нуждите на „ВиК - Свищов” ЕАД.

Публикувана в страницата на АОП под номер 01529-2011-0002. Цена на документацията - 24 лв. с ДДС. Краен срок за закупуване на документацията - до 16:00 часа на 17.03.2011 г. Краен срок за подаване на офертите - до 13:00 часа на 24.03.2011 г. Офертите ще бъдат отворени в 14:00 часа на 24.03.2011 г.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Елена Василева, e-mail: vik@svishtov.com
   Февруари 2011 г.    Доставка на горива за автомобили и друга техника на "Водоснабдяване и канализация - Свищов" ЕАД.

Открит конкурс за малка обществена поръчка по НВМОП с предмет:

Доставка на горива за автомобили и друга техника, собственост на "Водоснабдяване и канализация - Свищов" ЕАД, за район гр. Свищов, чрез карти за безналично плащане.

Публикувана в страницата на АОП под номер 01529-2011-0001. Цена на документацията - 24 лв. с ДДС. Краен срок за закупуване на документацията - до 16:00 часа на 09.03.2011 г. Краен срок за подаване на офертите - до 13:00 часа на 16.03.2011 г. Офертите ще бъдат отворени в 14:00 часа на 16.03.2011 г.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Елена Василева, e-mail: vik@svishtov.com
   Септември 2010 г.    Инкасиране в обособени пунктове на суми за предоставени ВиК услуги на абонатите от Община Свищов

Открит конкурс за малка обществена поръчка по НВМОП с предмет:

• Обособена позиция № 1 - Инкасиране в обособени пунктове на суми в брой за извършени ВиК услуги, чрез използване софтуер на Възложителя;

• Обособена позиция № 2 - Инкасиране в обособени пунктове на суми в брой за извършени ВиК услуги, чрез използване софтуер на Възложителя.

Публикувана в страницата на АОП под номер 01529-2010-0006. Цена на документацията - 24 лв. с ДДС. Краен срок за закупуване на документацията - до 16:00 часа на 07.09.2010 г. Краен срок за подаване на офертите - до 09:00 часа на 14.09.2010 г. Офертите ще бъдат отворени в 10:00 часа на 14.09.2010 г.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Мирела Лесичкова, e-mail: vik_svishtov@mail.bg
   Април 2010 г.    Доставка на тръби за нуждите на
„Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД

Открита процедура по НВМОП:

• Обособена позиция № 1 - Доставка на полиетиленови тръби висока плътност за питейно-битово водоснабдяване и канализационни тръби от РVС (НПВХ, РЕ,РР);

• Обособена позиция № 2 - Доставка на стоманени и поцинковани тръби.

Публикувана в страницата на АОП под номер 01529-2010-0003. Цена на документацията - 24 лв. с ДДС. Краен срок за закупуване на документацията - до 16:00 часа на 20.04.2010 г. Краен срок за подаване на офертите - до 13:00 часа на 27.04.2010 г. Офертите ще бъдат отворени в 14:00 часа на 27.04.2010 г.

За допълнителна информация – тел.: (0631) 6-01-91 и (0631) 6-01-82, Мирела Лесичкова, e-mail: vik_svishtov@mail.bg