ВиК - Свищов - Начало
За Дружеството

„Водоснабдяване и канализация – Свищов” е еднолично акционерно дружество с едноличен собственик на капитала - Община Свищов. Ръководи се от Съвет на директорите в състав: Румен Ницов Линев – председател, доц. д-р Милка Томeва - заместник председател и Марин Ангелов Маринов – член. Изпълнителен директор на дружеството е Марин Ангелов Маринов.

Дружеството е в процес на присъединяване към Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново.