ВиК - Свищов - Новини
Доставка на горива за автомобили и друга техника, собственост на "Водоснабдяване и канализация - Свищов" ЕАД
Пореден номер в АОП 04482-2016-0002
Уникален номер на процедурата от АОП 719878
Вид на процедурата Открита процедура
Решение за откриване на процедурата Изтеглете
Връзка в сайта на АОП Вижте
Публикации в други медии БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ; В-К „Дунавско дело”; В-К „Дунавска зора”; В-К „Янтра Днес”; БНР; Нова ТВ; ТВ “Видеосат-Нове”
Документация за участие Изтеглете
Проект на договора за доставка Изтеглете
Приложения за попълване Изтеглете
Дата на публикуване в сайта на АОП 16.03.2016 год.
Краен срок за изтегляне на документацията за участие 13.04.2016 год.
Краен срок и час за подаване на оферти за участие До 16:30 часа на 13.04.2016 год.
Дата, час и място на отваряне на постъпилите оферти 14.04.2016 год., 10:00 часа,   В и К – Свищов ЕАД, гр. Свищов, ул. „Хемус”, № 41, ет. 2, Заседателна зала
Решение за прекратяване на обособена позиция № 1 Изтеглете
Публикации след провеждането
Протокол от работата на комисията Изтеглете
Решение за прекратяване на процедурата Изтеглете