ВиК - Свищов - Новини
Доставка на електрическа енергия средно напрежение и ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на ПСОВ гр. Свищов
Пореден номер в АОП 04482-2016-0001
Уникален номер на процедурата от АОП 717709
Вид на процедурата Открита процедура
Решение за откриване на процедурата Изтеглете
Връзка в сайта на АОП Вижте
Публикации в други медии БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ; В-К „Дунавско дело”; В-К „Дунавска зора”; В-К „Янтра Днес”; БНР; Нова ТВ; ТВ “Видеосат-Нове”
Документация за участие Изтеглете
Приложения за попълване Изтеглете
Дата на публикуване в сайта на АОП 02.03.2016 год.
Краен срок за изтегляне на документацията за участие 30.03.2016 год.
Краен срок и час за подаване на оферти за участие До 16:30 часа на 30.03.2016 год.
Дата, час и място на отваряне на постъпилите оферти 31.03.2016 год., 10:00 часа,   В и К – Свищов ЕАД, гр. Свищов, ул. „Хемус”, № 41, ет. 2, Заседателна зала
Техническа спецификация Изтеглете
Проект на договора за доставка Изтеглете
Съобщение за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници Изтеглете
Публикации след провеждането
Протокол № 1 от работата на комисията Изтеглете
Протокол № 2 от работата на комисията Изтеглете
Протокол № 3 от работата на комисията Изтеглете
Решение за избор на изпълнител Изтеглете
Договор за изпълнение на поръчката и приложения към него Изтеглете