ВиК - Свищов - Новини
Доставка на електрическа енергия, ниско напрежение, за помпени станции на "В и К - Свищов" ЕАД в село Червена и село Овча Могила с измервателни уреди без дистанционно отчитане
Пореден номер в АОП 04482-2015-0005
Уникален номер на процедурата от АОП 678156
Вид на процедурата Договаряне без обявление по реда на ЗОП
Решение за откриване на процедурата Изтеглете
Връзка в сайта на АОП Вижте
Публикации в други медии БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ; В-К „Дунавско дело”; В-К „Дунавска зора”; В-К „Янтра Днес”; БНР; Нова ТВ; ТВ “Видеосат-Нове”
Дата на публикуване в АОП 20.07.2015 год.
Лица до които се изпраща поканата за участие ЧЕЗ Електро България АД
Решение за прекратяване на процедурата Изтеглете