ВиК - Свищов - Новини
Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение, за обектите на "В и К - Свищов" ЕАД, гр. Свищов
Пореден номер в АОП 04482-2015-0004
Уникален номер на процедурата от АОП 672030
Вид на процедурата Договаряне без обявление по реда на ЗОП
Решение/обявление за откриване на процедурата Изтеглете
Връзка в сайта на АОП Вижте
Публикации в други медии БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ; В-К „Дунавско дело”; В-К „Дунавска зора”; В-К „Янтра Днес”; БНР; Нова ТВ; ТВ “Видеосат-Нове”
Дата на публикуване в АОП 17.06.2015 год.
Лица до които се изпраща поканата за участие Енерго – Про Продажби АД
Публикации след провеждането
Договор за изпълнение на поръчката и приложения Изтеглете