ВиК - Свищов - Новини
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К – Свищов” ЕАД
Пореден номер в АОП 04482-2015-0003
Уникален номер на процедурата от АОП 671880
Вид на процедурата Открита процедура
Решение/обявление за откриване на процедурата Изтеглете
Връзка в сайта на АОП Вижте
Публикации в други медии БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ; В-К „Дунавско дело”; В-К „Дунавска зора”; В-К „Янтра Днес”; БНР; Нова ТВ; ТВ “Видеосат-Нове”
Документация за участие Изтеглете
Приложения за попълване Изтеглете
Дата на публикуване в сайта на АОП 16.06.2015 год.
Краен срок за изтегляне на документацията за участие 20.07.2015 год.
Краен срок и час за подаване на оферти за участие До 16:30 часа на 20.07.2015 год.
Дата, час и място на отваряне на постъпилите оферти 21.07.2015 год., 10:00 часа,   В и К – Свищов ЕАД, гр. Свищов, ул. „Хемус”, № 41, ет. 2, Заседателна зала
Разяснения по чл. 29 от ЗОП * Изтеглете
Товаров график по обекти * Изтеглете
Публикации след провеждането
Протокол № 1 от работата на комисията Изтеглете
Протокол № 2 от работата на комисията Изтеглете
Съобщение за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници Изтеглете
Протокол № 3 от работата на комисията Изтеглете
Решение за избор на изпълнител Изтеглете
Договор за изпълнение на поръчката и приложения Изтеглете