ВиК - Свищов - Новини
Доставка на горива за автомобили и друга техника, собственост на „Водоснабдяване и Канализация - Свищов” ЕАД
Пореден номер в АОП 04482-2015-0001
Уникален номер на процедурата от АОП 649760
Вид на процедурата Открита процедура
Решение/обявление за откриване на процедурата Изтеглете
Връзка в сайта на АОП Вижте
Публикации в други медии БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ; В-К „Дунавско дело”; В-К „Дунавска зора”; В-К „Янтра Днес”; БНР; БНТ; ТВ “Видеосат-Нове”
Документация за участие Изтеглете
Приложения за попълване Изтеглете
Дата на публикуване в АОП 23.02.2014 год.
Краен срок за изтегляне на документацията за участие 25.03.2015 год.
Крайни дата и час за подаване на оферти за участие 25.03.2015 год., 16:30 часа
Дата, час и място на отваряне на постъпилите документи на участниците 26.03.2015 год., 11:00 часа
В и К – Свищов ЕАД, гр. Свищов, ул. Хемус, № 41, ет. 2, Заседателна зала
Публикации след провеждането
Протокол № 1 на комисията Изтеглете
Решение за прекратяване на ОП № 2 И ОП № 3 Изтеглете
Съобщение за отваряне на ценовите предложения На основание чл.69а, ал. 3 от Закона за обществени поръчки Ви уведомяваме, че на 07.04.2015 год. от 10:00 часа в Административната сграда на „Водоснабдяване и канализация-Свищов” ЕАД, гр. Свищов, ул. „Хемус”, №41, Комисията назначена със Заповед № 48/26.03.2015 год. на Изпълнителния Директор на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД, за разглеждане,оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в процедурата ще отвори и оповести ценовото предложение на допуснатия участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива за автомобили и друга техника, собственост на „Водоснабдяване и Канализация - Свищов” ЕАД". № 04482-2015-0001 в РОП на АОП.
Протокол № 2 на комисията Изтеглете
Протокол № 3 на комисията Изтеглете
Решение за класиране на участниците Изтеглете
Информация за слючения договор Изтеглете
Договор за изпълнение на поръчката и приложения Изтеглете
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка Изтеглете