ВиК - Свищов - Новини
Доставка на нетни количества активна електрическа енергия средно и ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти на „Водоснабдяване и канализация – Свищов“ ЕАД
Пореден номер в АОП 04482-2016-0004
Уникален номер на процедурата от АОП 757605
Вид на процедурата Открита процедура
Решение за откриване на процедурата Изтеглете
Връзка в сайта на АОП Вижте
Публикации в други медии Официален вестник на Европейския съюз под номер 403186 в брой S 221 от 16/11/2016. Вижте тук
Документация за участие Изтеглете
Приложения за попълване Изтеглете
Дата на публикуване в сайта на АОП 16.11.2016 год.
Краен срок и час за подаване на оферти за участие До 16:30 часа на 20.12.2016 год.
Дата, час и място на отваряне на постъпилите оферти 21.12.2016 год., 13:00 часа,   В и К – Свищов ЕАД, гр. Свищов, ул. „Хемус”, № 41, ет. 2, Заседателна зала
Техническа спецификация Изтеглете
Публикации след провеждането
Доклад от работата на комисията Изтеглете
Решение за избор на изпълнител Изтеглете
Договор за изпълнение на поръчката и приложения към него Изтеглете
Информация за сключен договор Последвайте сайта на АОП