ВиК - Свищов - Новини
Доставка на инертни материали на „ВиК-Свищов” ЕАД гр. Свищов предназначение за обратно засипване и уплътняване на изкопите на аварирали водопроводни и канализационни мрежи в експлоатационните райони на дружеството, както и за възстановяване на пътната настилка над авариралите участъци от ВиК мрежата.
Пореден номер в АОП 04482-2014-0006
Уникален номер на процедурата от АОП 635951
Вид на процедурата Открита процедура
Решение/обявление за откриване на процедурата Изтеглете
Връзка в сайта на АОП Вижте
Публикации в други медии БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ; В-К „Дунавско дело”; В-К „Дунавска зора”; В-К „Янтра Днес”; БНР; БНТ; ТВ “Видеосат-Нове”
Документация за участие Изтеглете
Приложения за попълване Изтеглете
Дата на публикуване в АОП 02.12.2014 год.
Краен срок за изтегляне на документацията 05.01.2015 год.
Дата, час и място на отваряне на документите 06.01.2015 год., 11:00 часа, ВиК – Свищов ЕАД, гр. Свищов, ул. Хемус, № 41, ет. 2, Заседателна зала
Публикации след провеждането
Протокол № 1 на комисията Изтеглете
Протокол № 2 на комисията Изтеглете
Съобщение за отваряне на ценовите предложения Изтеглете
Протокол № 3 на комисията Изтеглете
Решение за класиране Изтеглете
Договор за изпълнение и приложения Изтеглете