ВиК - Свищов - Новини
Доставка на инертни материали за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД
Обявление Изтеглете
Указания Изтеглете
Приложение "Представяне" Изтеглете
Приложение "Техническо предложение" Изтеглете
Приложение "Ценово предложение" Изтеглете
Приложение "Договор" Изтеглете
Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП и чл. 29, ал. 1 ППЗОП Изтеглете
Краен срок и час за подаване на оферти за участие До 16:30 часа на 20.02.2017 год.
Разяснения по чл. 189 от ЗОП Изтеглете
Дата, час и място на отваряне на постъпилите оферти 21.02.2017 год., 14:30 часа, В и К – Свищов ЕАД, гр. Свищов, ул. „Хемус”, № 41, ет. 2, Заседателна зала
Публикации след провеждането
Протокол от работата на комисията Изтеглете
Информация за сключения договор Изтеглете