ВиК - Свищов - Начало
За Дружеството

„Водоснабдяване и канализация – Свищов” е еднолично акционерно дружество с едноличен собственик на капитала - Община Свищов. Ръководи се от Съвет на директорите в състав: Марин Маринов – председател, доц. д-р Милка Томeва - заместник председател и Ангел Беляков – член. Изпълнителен директор на дружеството е Ангел Йорданов Беляков.

Предметът на дейност на Дружеството е водоснабдяване на физически и юридически лица с питейна вода; ремонт и поддържане на канализационната мрежа; монтаж на нови водопроводни и канализационни съоръжения; ремонт на уреди и инсталации, свързани с водоподаването и измервателните уреди и съоръжения за сгради и селищната система.

Дружеството осъществява дейността си на територията на гр. Свищов и селата от общината - Алеково, Александрово, Ореш, Българско Сливово, Козловец, Овча Могила, Горна Студена, Деляновци, Морава, Червена, Драгомирово, Совата, Хаджи Димитрово, Вардим и Царевец съобразно общо нормативните изисквания и специфичните изисквания и разпоредби на органите на местното самоуправление.